Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu (dalej GOPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gops-starepole.pl. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29

 

Strona internetowa jest w trakcie przebudowy i jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Salamonik (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 271 30 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Marynarki Wojennej 6.
 • Do wejścia prowadzą: schody. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak windy.
 • Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest przycisk przed wejściem do budynku umożliwiający poproszenie o pomoc pracownika ośrodka pomocy społecznej, który zapewni wsparcie w załatwianiu spraw i opiekę na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (piktogramy) z podstawowym funkcjami obiektu, w tym o drogach ewakuacji oraz oznaczenia kontrastowe na schodach.
 • Brak tłumacza języka migowego.